LEI

Skaffa en svensk LEI kod snabbt & säkert till ditt företag med vår guide

LEI, eller Legal Entity Identifier, är en global identifieringskod som används för att tydligt identifiera juridiska personer som är involverade i finansiella transaktioner. För att främja en rättvis och välordnad handel samt möjliggöra övervakning av värdepappersmarknader infördes krav på användning av LEI-kod enligt reglerna i Mifid 2/Mifir från januari 2018.

På vår hemsida listar vi olika aktörer som utfärdar LEI-koder. Dessa koder är särskilt viktiga för företag och organisationer som är inblandade i kapitalförsäkringar och andra finansiella tjänster som nyttjar LEI-numret för identifiering.

För att kunna handla med värdepapper kräver svenska banker och värdepappersinstitut att deras kunder har en LEI-kod. Detta gäller både fysiska och juridiska personer som utför transaktioner. Även om ditt aktiebolag inte för närvarande innehar värdepapper eller har planer på att genomföra transaktioner, kan din bank ändå kräva att du skaffar en LEI-kod för framtida möjligheter till handel.

Det är viktigt att notera att enskilda firmor som handlar med derivatinstrument enligt Emir-förordningen också behöver ha en LEI-kod. För kapitalförsäkringar behöver juridiska personer identifieras med LEI som beslutsfattare för transaktionen. Försäkringsbolagets LEI används fortfarande för identifiering av köpare/säljare i rapporter, medan försäkringstagaren kan behöva skaffa en LEI-kod för att möjliggöra identifiering vid transaktionsrapportering.

Vi strävar efter att ge användbar information om LEI och listar aktörer som kan hjälpa dig att skaffa en LEI-kod för din juridiska enhet. Vi erbjuder även en frågor och svar-sektion där du kan hitta svar på vanliga frågor om LEI-koder och deras tillämpning. Prenumerera och dela sidan för att hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna inom LEI och kapitalförsäkringar.

Här finner du de billigaste och bästa utfärdarna för svenska LEI nummer (LOU)

Här kan du söka på alla aktiva LEI nummer

GLEIF

LEI nummer

Vad är Legal Entity Identifier (LEI)?

Legal Entity Identifier, ofta förkortat LEI, är en unik 20-tecken lång alfanumerisk kod som tilldelas till juridiska enheter på den globala finansmarknaden. Denna kod används för att identifiera parter som deltar i finansiella transaktioner, vilket bidrar till ökad transparens och minskar risken för bedrägeri.

Varje LEI-kod är unik för en specifik juridisk enhet och ändras inte över tid, vilket betyder att den ger en konsekvent och tydlig identifiering. Detta innebär att den kan användas för att effektivt spåra finansiella transaktioner och relationer mellan olika enheter, vilket kan vara särskilt värdefullt i händelse av en finansiell undersökning eller en revision.

LEI-systemet drivs av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som ansvarar för att övervaka och föreslå riktlinjer för utfärdandet av LEI-koder. GLEIF är ett icke-vinstdrivande organ som bildades av Financial Stability Board (FSB) på uppdrag av G20-ländernas ledare.

LEI-koden är strukturerad i två delar. Den första delen (kallad ”Entity-Specific Part”) består av en fyrsiffrig prefixkod som ges av Local Operating Unit (LOU) som utfärdar LEI-koden, följt av en unik teckensekvens på 12 tecken. Den andra delen (kallad ”Check Digit”) består av två kontrollsiffror som beräknas med hjälp av en särskild algoritm.

Det är viktigt att notera att inte alla juridiska enheter behöver en LEI-kod. Koden är huvudsakligen utformad för enheter som deltar i vissa typer av finansiella transaktioner, såsom derivatavtal och värdepapperstransaktioner. Regler kring vem som behöver en LEI-kod kan variera mellan olika länder och jurisdiktioner.

Förståelse för LEI-systemet: LEI som identifikationssystem

Legal Entity Identifier (LEI) -systemet är en global standard för identifiering av juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Systemet har utformats för att öka transparensen i den globala finansiella marknaden och för att minska riskerna för finansiella missförhållanden och bedrägerier.

Varje LEI är unik och består av en 20-tecken lång alfanumerisk kod. Denna kod ger värdefull information om den juridiska enheten, inklusive dess officiella namn, registrerade adress och annan relevant information. Denna information uppdateras regelbundet för att säkerställa dess noggrannhet och tillförlitlighet.

Ett av de centrala elementen i LEI-systemet är dess offentliga tillgänglighet. All information om en juridisk enhet som innehar en LEI-kod är tillgänglig för allmänheten, vilket skapar en hög grad av transparens. Detta gör det möjligt för alla parter som deltar i en finansiell transaktion att enkelt kontrollera och verifiera information om sina motparter.

LEI-systemet drivs globalt av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som övervakar och samordnar utfärdandet av LEI-koder genom ett nätverk av lokala driftsenheter (LOU). Dessa LOU:s är organisationer som har auktoriserats att utfärda LEI-koder till juridiska enheter i specifika jurisdiktioner.

GLEIF är ansvarig för att säkerställa att LEI-systemet fungerar effektivt och att alla utfärdade LEI-koder uppfyller de internationella standarderna. GLEIF övervakar också LOU:s och garanterar att de uppfyller vissa kvalitets- och prestandastandarder.

Historien om LEI: Varför skapades Legal Entity Identifier?

Legal Entity Identifier (LEI) systemet upprättades som svar på den globala finanskrisen 2008. Under denna tid blev det uppenbart att det fanns en brist på transparens i det globala finansiella systemet. Många regulatoriska organ och finansiella institutioner hade svårt att identifiera parter i komplexa finansiella transaktioner, vilket bidrog till osäkerheten och instabiliteten på finansmarknaderna.

Med syftet att adressera denna fråga, framkallade G20-gruppen 2011 Financial Stability Board (FSB) att utveckla en global standard för identifiering av juridiska enheter. FSB bildade då Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) för att hantera detta initiativ.

Det övergripande målet med LEI-systemet var att skapa en öppen, standardiserad och global metod för identifiering av juridiska enheter. Tanken var att genom att göra detta, skulle det bli enklare att spåra och övervaka finansiella transaktioner på tvärs över gränserna. Detta skulle inte bara minska risken för bedrägeri och finansiell misskötsel, utan också underlätta för reglerande organ att övervaka finansiella system och ingripa vid behov.

Sedan dess har LEI-systemet blivit allt mer populärt. Tusentals organisationer över hela världen har nu en LEI-kod, och dessa koder används i en rad olika sammanhang, från att rapportera till regulatoriska organ till att underlätta affärstransaktioner och riskhantering.

LEI-registret: Vad är LEI-register och hur fungerar det?

LEI-registret, även känt som LEI-databasen, är den centrala platsen där alla aktiva LEI-koder och tillhörande juridiska enhetsinformation lagras och underhålls. Varje LEI-kod, tillsammans med dess associerade data, uppdateras och verifieras regelbundet för att säkerställa att informationen alltid är korrekt och aktuell.

LEI-registret drivs av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som ansvarar för att säkerställa integriteten och tillförlitligheten i data som finns i registret. GLEIF arbetar också med Local Operating Units (LOU:s), vilka är de organisationer som utfärdar LEI-koder, för att säkerställa att de uppfyller kraven och standarderna för datakvalitet.

Informationen i LEI-registret är öppen och tillgänglig för allmänheten. Detta innebär att vem som helst kan söka i registret och verifiera en viss LEI-kod och dess tillhörande data. Tillgängligheten av denna data bidrar till att öka transparensen på den globala finansmarknaden och minskar risken för missbruk och bedrägeri.

För att söka i LEI-registret behöver du endast LEI-koden eller namnet på den juridiska enheten. Du kan sedan använda dessa uppgifter för att hämta relevant information om enheten, inklusive dess officiella namn, registrerade adress, och om det finns någon, information om dess föräldraföretag. Detta gör det möjligt för intressenter att få en djupare förståelse för juridiska enheter och deras förbindelser, vilket kan vara till nytta vid riskhantering och beslutsfattande.

Hur du söker efter en LEI-kod: Guide till att söka LEI-kod och nummer

Att söka efter en LEI-kod, även känd som Legal Entity Identifier, är en relativt enkel process och kan göras direkt via det offentliga LEI-registret som drivs av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Här är en steg-för-steg guide för att söka efter en LEI-kod:

 1. Besök GLEIF:s webbplats och navigera till deras LEI-sökfunktion.

 2. I sökfältet kan du ange antingen LEI-koden, om du redan vet den, eller namnet på den juridiska enheten du letar efter.

 3. Klicka på ”sök” för att börja sökningen. Resultaten kommer att visa en lista över juridiska enheter som matchar din sökning, tillsammans med deras LEI-koder och grundläggande information som deras officiella namn, land och status för deras LEI.

 4. Klicka på den juridiska enheten du är intresserad av för att se mer detaljerad information, inklusive dess fullständiga registrerade adress, datum för senaste uppdatering, och eventuell länk till dess föräldraorganisation.

Observera att informationen som visas för varje LEI-kod är standardiserad, vilket innebär att den är konsekvent och jämförbar över olika jurisdiktioner. Detta gör det lättare att undersöka och jämföra juridiska enheter på den globala marknaden.

Om du inte kan hitta LEI-koden eller den juridiska enhet du letar efter kan det vara så att den inte har en LEI-kod, eller att dess LEI-kod har blivit inaktiverad eller avregistrerad. Om du tror att det kan finnas ett fel kan du kontakta GLEIF direkt för ytterligare hjälp.

LEI Providers: Vad de gör och hur de fungerar

LEI-leverantörer, även kända som Local Operating Units (LOU), är organisationer som har tillstånd att utfärda Legal Entity Identifier (LEI) koder till juridiska enheter. De arbetar under överinseende av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som är ansvarig för att övervaka LEI-systemet och upprätthålla dess integritet och standarder.

LOU:s spelar en central roll i LEI-systemet. De är ansvariga för att kontrollera riktigheten och fullständigheten i den information som juridiska enheter tillhandahåller när de ansöker om en LEI-kod. De ansvarar också för att upprätthålla och uppdatera denna information över tid.

Här är en kortfattad översikt över hur processen för att skaffa en LEI-kod vanligtvis fungerar:

En juridisk enhet ansöker om en LEI-kod genom en LOU. Denna ansökan inkluderar olika typer av information, inklusive enhetens officiella namn, dess juridiska form, dess registrerade adress, och andra relevanta detaljer.

LOU:n granskar denna information för att säkerställa att den är korrekt och fullständig. Om allt är i ordning utfärdar LOU:n en unik LEI-kod till den juridiska enheten.

LEI-koden och den tillhörande informationen om den juridiska enheten lagras i det globala LEI-registret. Denna information är öppen och tillgänglig för allmänheten.

LOU:n övervakar och uppdaterar regelbundet informationen för de LEI-koder de har utfärdat, för att säkerställa att de förblir korrekta och aktuella.

Det är viktigt att notera att även om processen för att skaffa en LEI-kod kan variera något mellan olika LOU:s, så är standarderna och kraven för LEI-systemet konsekventa över hela världen tack vare överinseende och styrning av GLEIF.

LEI-kod som identifierare: LEI som en global standard

LEI-koden, eller Legal Entity Identifier, har blivit en global standard för identifiering av juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Tack vare dess unika och globalt konsekventa format, erbjuder det en standardiserad metod för att identifiera juridiska enheter på ett tillförlitligt sätt, vilket främjar transparens och tillit inom det globala finansiella systemet.

Varje LEI-kod är unik och består av en 20-tecken lång alfanumerisk kod. Denna kod identifierar en juridisk enhet på global nivå, vilket innebär att ingen annan enhet i världen kommer att ha samma LEI-kod. Dessutom innehåller varje LEI-kod information om den juridiska enheten, såsom dess officiella namn, registrerade adress, och annan relevant information.

En viktig fördel med LEI-koden som en global identifierare är dess offentliga tillgänglighet. All information relaterad till en LEI-kod är tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att alla intressenter kan söka och verifiera en LEI-kod och den tillhörande informationen. Detta skapar transparens och öppenhet, vilket kan bidra till att förhindra bedrägeri och finansiell misskötsel.

LEI-systemet är dessutom övervakat av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), som säkerställer att alla LEI-koder uppfyller internationella standarder och att informationen är korrekt och uppdaterad. Med andra ord, en LEI-kod är mer än bara en identifierare – det är en pålitlig källa till information om juridiska enheter.

Hur du skaffar en LEI-kod: Steg för att ansöka om och erhålla en Legal Entity Identifier

Att skaffa en LEI-kod, eller Legal Entity Identifier, är en rakt fram process som kräver att du tillhandahåller viss information om din juridiska enhet till en godkänd LEI-leverantör. Nedan följer en guide om hur man ansöker om en LEI-kod:

 1. Välj en LEI-leverantör (LOU): Det första steget är att välja en godkänd LEI-leverantör, även känd som en Local Operating Unit (LOU). Det finns många LOU:s runt om i världen, och du kan välja vilken som helst av dem för att ansöka om en LEI-kod. Varje LOU kan ha olika kostnader och processer för att utfärda en LEI, så det kan vara värt att jämföra flera alternativ innan du bestämmer dig.

 2. Fyll i ansökningsformuläret: När du har valt en LOU behöver du fylla i ett ansökningsformulär. Detta kommer att inkludera information om din juridiska enhet, såsom dess officiella namn, juridiska form, registrerade adress, och, om relevant, information om dess moderföretag.

 3. Bekräfta och skicka din ansökan: Efter att du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter, granska din ansökan noggrant för att säkerställa att all information är korrekt. När du är nöjd med din ansökan, skicka den till LOU:n.

 4. Betalning av avgift: De flesta LOU:s tar ut en avgift för att utfärda en LEI-kod. Avgiften kan variera beroende på LOU, men det är vanligtvis en engångsavgift vid utfärdandet av koden, samt en årlig avgift för att upprätthålla koden. Avgiften bör betalas vid tiden för ansökan.

 5. Mottagning av din LEI-kod: Efter att du har skickat in din ansökan och betalat avgiften kommer LOU:n att granska din ansökan. Om allt är i ordning kommer de att utfärda din LEI-kod. Detta kan ta några dagar till några veckor, beroende på LOU.

Kom ihåg att varje LEI-kod måste förnyas årligen. Detta innebär att du kommer att behöva bekräfta att all information om din juridiska enhet är korrekt på årsbasis, och betala en årlig förnyelseavgift. Genom att göra detta, säkerställs att LEI-systemet alltid har aktuell och korrekt information om varje juridisk enhet som har en LEI-kod.

LEI-ansökning via leverantör: Val av LEI-leverantör

För att ansöka om en LEI-kod, eller Legal Entity Identifier, måste en juridisk enhet välja en auktoriserad LEI-leverantör. Dessa leverantörer, även kända som Local Operating Units (LOU), är auktoriserade att utfärda LEI-koder på uppdrag av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Välja en lämplig LEI-leverantör innebär att ta hänsyn till följande faktorer:

 1. Behörighet: LEI-leverantören bör vara auktoriserad av GLEIF för att utfärda LEI-koder. Du kan kontrollera detta genom att besöka GLEIF:s webbplats och söka i deras lista över godkända LOU:s.

 2. Kostnad: Kostnaden för att ansöka om en LEI-kod kan variera mellan olika LEI-leverantörer. Var noga med att förstå alla avgifter innan du skickar in din ansökan.

 3. Tjänstekvalitet: Kontrollera om LEI-leverantören erbjuder bra kundservice och support. Du kan ofta hitta recensioner eller betyg online som kan ge en inblick i andra kunders erfarenheter.

 4. Snabbhet: Beroende på din situation kan tiden det tar att få en LEI-kod vara en viktig faktor. Kontrollera hur länge det normalt tar för leverantören att behandla ansökningar.

 5. Ansökningsprocess: Vissa LEI-leverantörer kan erbjuda en mer strömlinjeformad och användarvänlig ansökningsprocess än andra. Se till att du är bekväm med ansökningsprocessen innan du väljer en leverantör.

När du har valt en LEI-leverantör kan du gå vidare till att fylla i ansökningsformuläret och betala ansökningsavgiften. Om din ansökan godkänns, kommer du att få din LEI-kod inom den angivna tidsramen. Kom ihåg att du också måste förnya din LEI-kod årligen, vilket innebär att du kan behöva att fortsätta att interagera med din LEI-leverantör regelbundet.

Användningsområden för LEI-kod: Var och när behöver du en LEI

En LEI-kod, eller Legal Entity Identifier, används i huvudsak inom det finansiella systemet för att identifiera juridiska enheter på ett tydligt och standardiserat sätt. Dess användningsområden är dock långt ifrån begränsade till detta, och det finns många situationer där en LEI-kod kan vara till nytta:

 1. Finansiella transaktioner: Enligt regler från flera finansiella tillsynsmyndigheter världen över, krävs det att företag som deltar i vissa typer av finansiella transaktioner, som derivathandel och värdepappersutgivning, har en LEI-kod.

 2. Företagsrapportering: Många jurisdiktioner kräver att företag anger sin LEI-kod i deras årsredovisningar och andra finansiella rapporter. Detta gör det lättare att identifiera företag och att jämföra finansiell information mellan olika företag och länder.

 3. Offentlig upphandling: I vissa länder, som EU-länderna, är företag som vill delta i offentlig upphandling ofta skyldiga att tillhandahålla en LEI-kod som en del av deras ansökningsprocess.

 4. Riskhantering och efterlevnad: LEI-koder kan användas av företag för att effektivt hantera risk och efterlevnad. Genom att använda LEI-koder kan företag snabbt och exakt identifiera sina motparter i finansiella transaktioner, vilket hjälper till att minimera riskerna för bedrägeri och felidentifiering.

 5. Transparens och tillit: Genom att använda LEI-koder kan företag visa att de är öppna och transparenta, vilket kan bidra till att stärka förtroendet hos investerare, kunder och andra intressenter.

Det är viktigt att notera att behovet och kraven för att ha en LEI-kod kan variera beroende på din jurisdiktion och den typ av affärstransaktioner du deltar i. Om du är osäker på om du behöver en LEI-kod, bör du söka juridisk rådgivning.

LEI och dess relevans för juridiska enheter

Legal Entity Identifier (LEI) är en global standard som möjliggör unik identifiering av juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Dess syfte är att öka transparensen i det globala finansiella systemet och att förenkla identifieringen av juridiska enheter över hela världen.

LEI är särskilt relevant för juridiska enheter på flera sätt:

 1. Tydlig Identifiering: LEI erbjuder ett klart, unikt och omisskännligt sätt att identifiera juridiska enheter. Detta minskar risken för förvirring och felidentifiering, vilket i sin tur kan minska risken för bedrägeri och andra oegentligheter.

 2. Internationell Acceptans: Eftersom LEI är en global standard, accepteras den och erkänns i många länder över hela världen. Detta gör det lättare för företag att delta i internationella affärstransaktioner och förbättrar deras förmåga att verka på den globala scenen.

 3. Efterlevnad av Regleringar: I många jurisdiktioner krävs det att företag som deltar i vissa typer av finansiella transaktioner, inklusive derivathandel, har en LEI-kod. Att ha en LEI-kod kan därför vara ett viktigt steg för att uppfylla lokala och internationella regelverk.

 4. Transparens och Tillit: Genom att göra det möjligt att identifiera juridiska enheter på ett tillförlitligt sätt, hjälper LEI till att öka transparensen inom det finansiella systemet. Detta kan i sin tur bidra till att bygga förtroende bland kunder, investerare och andra intressenter.

 5. Förenklad Riskhantering: Genom att erbjuda en pålitlig metod för identifiering av juridiska enheter, kan LEI hjälpa företag att hantera risker effektivt. Genom att kunna identifiera sina motparter på ett tillförlitligt sätt, kan företag bättre hantera riskerna för felidentifiering och bedrägeri.

Kort sagt, LEI är ett kraftfullt verktyg som erbjuder många fördelar för juridiska enheter. Genom att använda LEI kan företag delta i det globala finansiella systemet på ett mer öppet, transparent och pålitligt sätt.

Lei kod

Vanliga frågor och svar om LEI nummer

Vad är en LEI?

Svar: En LEI, eller Legal Entity Identifier, är en unik 20-tecken lång alfanumerisk kod som används för att identifiera juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner.

Vem styr LEI-systemet?

Svar: LEI-systemet styrs av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Vilka behöver en LEI?

Svar: Juridiska enheter som deltar i vissa finansiella transaktioner, särskilt på värdepappersmarknaden, behöver ofta en LEI.

Hur ansöker jag om en LEI?

Svar: Du ansöker om en LEI via en auktoriserad LEI-leverantör, även känd som Local Operating Unit (LOU).

Vad kostar det att ansöka om en LEI?

Svar: Kostnaden för att ansöka om en LEI kan variera mellan olika LEI-leverantörer, men ligger ofta i intervallet 500-700 kr per år.

Hur länge är en LEI giltig?

Svar: En LEI är giltig i ett år från utfärdelsedagen. Den måste förnyas årligen.

Hur kan jag kontrollera en LEI-kod?

Svar: Du kan kontrollera en LEI-kod genom att söka på den i LEI-registret på GLEIF:s webbplats.

Vad händer om jag inte förnyar min LEI?

Svar: Om du inte förnyar din LEI kommer den att få statusen ”Förfallen”, vilket kan göra det svårare för dig att delta i vissa finansiella transaktioner.

Vad är LEI-registret?

Svar: LEI-registret är en global databas som innehåller alla utfärdade LEI-koder och tillhörande information om de juridiska enheter som de representerar.

Vilken information ingår i LEI-registret?

Svar: LEI-registret innehåller information om varje juridisk enhet med en LEI, inklusive dess officiella namn, adress, och status för dess LEI-kod.

Kan jag ändra informationen om min juridiska enhet i LEI-registret?

Svar: Ja, om informationen om din juridiska enhet förändras, ska du uppdatera den genom din LEI-leverantör.

Vilka är fördelarna med att ha en LEI?

Svar: En LEI ökar transparensen, underlättar riskhantering, och hjälper till att uppfylla regelverk inom det finansiella systemet.

Kan ett enskilt företag ha mer än en LEI?

Svar: Nej, varje juridisk enhet ska endast ha en LEI.

Vilka typer av juridiska enheter kan få en LEI?

Svar: Alla typer av juridiska enheter, inklusive företag.

Hur lång tid tar det att få en LEI?

Svar: Det varierar mellan olika LEI-leverantörer, men det tar vanligtvis mellan 3-10 arbetsdagar.

Hur länge har LEI-systemet funnits?

Svar: LEI-systemet introducerades 2012 som ett svar på finanskrisen 2008.

Är alla LEI-koder lika över hela världen?

Svar: Ja, LEI är en global standard och alla LEI-koder är unika och enhetliga oavsett land.

Behöver jag en LEI om jag inte deltar i finansiella transaktioner?

Svar: Det kan bero på ditt specifika scenario. Även om LEI främst används för finansiella transaktioner, kan det finnas andra scenarier där en LEI kan vara användbar eller krävs.

Vad händer om jag förlorar min LEI?

Svar: Din LEI-kod är inte något som du fysiskt kan förlora. Den är registrerad i LEI-registret och kan lätt hittas genom att söka efter ditt företagsnamn på GLEIF:s webbplats.

Kan min LEI avslöja känslig information om min organisation?

Svar: Nej, informationen i samband med en LEI är grundläggande offentlig information, till exempel namn på företaget, adress, och land.

Hur förnyar jag min LEI?

Svar: Du förnyar din LEI genom att kontakta din LEI-leverantör. Detta bör göras årligen.

Hur kan jag hitta en pålitlig LEI-leverantör?

Svar: GLEIF tillhandahåller en lista över auktoriserade LEI-leverantörer på sin webbplats.

Vad är fördelarna med att använda LEI jämfört med andra identifieringssystem?

Svar: LEI erbjuder global acceptans, enhetlighet, och en öppen, transparent databas, vilket inte alltid är fallet med andra identifieringssystem.

Vilken information behöver jag för att ansöka om en LEI?

Svar: Du behöver grundläggande information om din juridiska enhet, inklusive dess officiella namn, adress och juridiska form.

Vad är en LEI-leverantör?

Svar: En LEI-leverantör, eller Local Operating Unit (LOU), är en organisation auktoriserad av GLEIF att utfärda LEI-koder.

Varför måste jag förnya min LEI varje år?

Svar: Årlig förnyelse säkerställer att informationen kopplad till din LEI förblir aktuell och korrekt.

Vilka länder erkänner och använder LEI?

Svar: LEI erkänns och används globalt, i över 200 länder.

 

Ytterligare resurser

 1. Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). (2023). About the Legal Entity Identifier (LEI). Länk

 2. Regulatory Oversight Committee (ROC). (2023). Legal Entity Identifier (LEI). Länk

 3. The LEI Initiative. (2023). What is an LEI Number?. Länk